Integritetspolicy för Karlssons i Hedekas AB

Denna Integritetspolicy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur KARLSSONS I HEDEKAS AB (Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekoraioner.com) org.nr. 559142-7884 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekorationer.com tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp och övrig kontakt med Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekorationer.com såsom besök på webbplats.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig
  KARLSSONS I HEDEKAS AB är personuppgiftsansvarig för Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekorationer.com behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 2. När behandlar vi dina personuppgifter?
  KARLSSONS I HEDEKAS AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, vi tar fram offerter, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, använder dig av vår kundtjänst, besöker vår webbplats eller ett event som KARLSSON I HEDEKAS AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med KARLSSON I HEDEKAS AB och för att KARLSSONS I HEDEKAS AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?
  De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av våra webbplatser
 • Uppgifter om dina köp

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in och din e-postadress.


 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
  För dig som är kund till KARLSSONS I HEDEKAS AB behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring via e-post avseende KARLSSONS I HEDEKAS AB varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev
Utöver uppräkningen ovan behandlar KARLSSONS I HEDEKAS AB personuppgifter om de som prenumererar på vårt nyhetsbrev i syfte att:
Lämna information och rikta marknadsföring per e-post avseende våra varor och tjänster


 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  KARLSSONS I HEDEKAS AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder, dessa beskrivs i det här avsnittet.
  Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller nyhetsprenumerant, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. KARLSSONS I HEDEKAS AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
  I vissa fall kan KARLSSONS I HEDEKAS AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 2. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
  Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. KARLSSONS I HEDEKAS AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka KARLSSONS I HEDEKAS AB rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
  Vi sparar uppgifter om nyhetsbrevprenumeranter så länge prenumerationen pågår. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka på länken i nyhetsbreven.

 3. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.
  Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av KARLSSONS I HEDEKAS AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata KARLSSONS I HEDEKAS AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 4. Ändring av integritetspolicy
  KARLSSONS I HEDEKAS AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 5. Skyddet av dina personuppgifter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. KARLSSONS I HEDEKAS AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 6. Dina rättigheter
  KARLSSONS I HEDEKAS AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. KARLSSONS I HEDEKAS AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att KARLSSONS I HEDEKAS AB behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@kalasdekorationer.se eller info@brollopsdekorationer.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Cookies
  När du besöker vår webbplats använder vi cookies Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookiepolicy som finns tillgänglig på vår webbplats.

 2. Kontaktinformation
  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

KARLSSSONS I HEDEKAS AB
Ausra Karlsson
Hällungstad 10
455 96  Hedekas

E-post:          info@kalasdekorationer.se  
                      info@brollopsdekorationer.com

 

 

Varukorg(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan